handlowy@gastrofrost.pl
Potrzebujesz pomocy lub chcesz złożyć zamówienie: 574 760 441, 56 300 02 16
Formularz zamówienia
Naciśnij na przycisk "Formularz zamówienia". Dzięki niemu można złożyć zamówienie bez konieczności zakładania konta. Po otrzymaniu zamówienia skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów zamówienia.
Negocjuj cenę
Naciśnij na przycisk "Negocjuj cenę" i skorzystaj z formularza umieszczonego obok. Przygotujemy dla Ciebie ofertę najszybciej jak to możliwe.
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „GASTRO FROST”Wstęp

Sklep internetowy „GASTRO FROST” dostępny pod adresem https://gastrofrost.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Sławomira Jarzec wykonującego działalność gospodarczą pod firmą IN THE WOODS Sławomir Jarzec pod adresem ul. Leśna 25, Obory, 87-162 Lubicz Górny, NIP: 8792076252, REGON: 362030348; adres e-mail: handlowy@gastrofrost.pl, telefon: +48  514  306 531.
Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i  obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i  postępowania reklamacyjnego.

 


§1 Definicje


 1.    Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://gastrofrost.pl.
 2.    Sprzedawca – Sławomir Jarzec wykonujący działalność gospodarczą pod firmą IN THE WOODS Sławomir Jarzec pod adresem ul. Leśna 25, Obory, 87-162 Lubicz Górny, NIP: 8792076252, REGON: 362030348.
 3.    Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.    Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6.    Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
 7.    Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8.    Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 9.    Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
 10.    Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 11.    Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 12.    Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§2 Postanowienia ogólne


1.    Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w  Regulaminie.
2.    Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i  zasadami współżycia społecznego.
3.    Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4.    Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
5.    Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w  celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
6.    W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.
7.    Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
8.    Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w  rozumieniu art. 71 ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9.    Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.
10.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług


 1.    Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
 a)    umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
 b)    umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,
 c)    przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.
 2.    Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 3.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z  chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 4.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i  prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w  momencie dokonania przez niego rejestracji w  Sklepie internetowym.
 5.    Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 6.    Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.
 7.    Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym.
 8.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
 a)    urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 b)    przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 c)    dostęp do poczty elektronicznej.
 9.    Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.


§4 Umowa sprzedaży


1.    Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym:
a)    za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu,
b)    telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.30 do 16.30.
2.    W celu złożenia zamówienia w trybie ust. 1 lit. a) Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w  Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
3.    Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z  chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
4.    Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a  w  szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa


 1.    Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 ust. 3-4 niniejszego Regulaminu).
 2.    Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Towaru Klientowi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 3.    Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy.
 4.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
 5.    Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze. Koszty dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego.
 6.    Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego Towaru po uprzednim dokonaniu zapłaty przez Klienta oraz potwierdzeniu możliwości odbioru przez Sprzedawcę pod adresem ul. Leśna 25, Obory, 87-162 Lubicz Górny w godzinach od 8.30 do 16.30.
 7.    Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W  razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

§6 Metody płatności


1.    Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a)    przedpłata w formie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank S.A. o numerze: 58 1140 2004 0000 3302 7577 0172,
b)    płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu PayU prowadzonego przez PayU S.A. z  siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 182 (zgodnie z zasadami określonymi regulaminem systemu PayU),
c)    płatność za pobraniem z chwilą odbioru Towaru od przewoźnika.
2.    Klient korzystający z metod płatności określonych w ust. 1 lit. a-b zobowiązany jest do dokonania zapłaty w  terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W  przypadku braku płatności w  określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
3.    Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o  prawidłowym dokonaniu zapłaty przez Klienta.
4.    W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
5.    Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi zgodnie z jego wyborem: w osobnej przesyłce listowej lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.


§7 Rękojmia za wady Towaru


 1.    Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z  odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2.    Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z  tytułu rękojmi.
 3.    Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 4.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.
 5.    Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres handlowy@gastrofrost.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6.    Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu do umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7.    Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 9.    Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: IN THE WOODS Sławomir Jarzec, ul. Leśna 25, Obory, 87-162 Lubicz Górny.
 10.    Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 11.    Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.


§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży


 1.    Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2.    Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3.    Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
 4.    Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5.    Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6.    Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7.    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9.    Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w  którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10.    Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11.    Towar należy dostarczyć na adres: IN THE WOODS Sławomir Jarzec, ul. Leśna 25, Obory, 87-162 Lubicz Górny.
 12.    W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania rzeczy.
 13.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w  art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców


 1.    W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu Towaru przez przedsiębiorcę w terminie 30 dni od momentu wydania Towaru Klientowi.
 2.    Przed dokonaniem zwrotu Towaru Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie o zamiarze zwrotu Towaru oraz zobowiązany jest do ustalenia ze Sprzedawcą procedury zwrotu.
 3.    Przedsiębiorca dokonuje zwrotu Towaru na własny koszt i niebezpieczeństwo.
 4.    Towar zwracany przez przedsiębiorcę nie może być używany. Towar musi być kompletny i  nienaruszony oraz znajdować się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. W przypadku opakowania zabezpieczonego plombami, zabezpieczenia nie mogą być naruszone.
 5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej za zwrot Towaru w wysokości 15% ceny brutto zwracanego Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej przy dokonywaniu zwrotu płatności na rzecz przedsiębiorcy. Zwrot oraz opłata manipulacyjna rozliczane są w formie korekty do faktury sprzedaży.
 6.    W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień o których mowa w ust. 2-4, Sprzedawca odmawia przyjęcia zwrotu Towaru oraz uprawniony jest odesłania Towaru na koszt i niebezpieczeństwo Klienta.

§10 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną


oraz postępowanie reklamacyjne
1.    Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2.    Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres handlowy@gastrofrost.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.    W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w  przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 lit. b-c) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej handlowy@gastrofrost.pl.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o  charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
5.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres handlowy@gastrofrost.pl.
6.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
7.    Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

§11 Odpowiedzialność


 1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w  szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia prawa lub pozbawienia Klienta prawa korzystania ze Sklepu internetowego, w tym składania zamówień w następujących przypadkach:
 a)    wskazywania prze Klienta danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd Sprzedawcę,
 b)    naruszenia przez Klienta dóbr osobistych Sprzedawcy bądź osób trzecich (w tym innych Klientów),
 c)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 d)    podejmowania działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.


§12 Prawa autorskie


Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i  logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§13 Postanowienia końcowe


 1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w  życie zmian w  Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2.    W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3.    Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i  dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4.    Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 5.    Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10 2017 r.

 

 


Przejdź do strony głównej
katalog cebea katalog cebea cukiernictwo rapa katalog cukiernictworapa katalog chłodnictwoKatalog IglooStalgast katalog 2017Stalgast meble 2017RedFox 216/2017katalogRMSoda+hendi_katalog soda+_katalogmaga_banerryling_katalog EGAZ
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu